Statut

STATUT
Domu Pomocy Społecznej w Mońkach
§ 1. Dom Pomocy Społecznej w Mońkach zwany dalej „Domem” działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592
z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
4) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy
społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964);
5) niniejszego statutu.
§ 2. 1. Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu Monieckiego funkcjonującego w ramach systemu
pomocy społecznej, działającego w formie jednostki samorządowej.
2. Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku.
3. Dom prowadzi działalność o zasięgu ponadgminnym.
4. Siedzibą Domu jest miasto Mońki, ul. PCK 15.
§ 3. 1. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla 30 mieszkańców, na poziomie
obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim
zamieszkujących.
2. Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych
przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.
3. Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane
w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
§ 4. 1. Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie decyzji wydanych przez właściwe organy gminne
i powiatowe.
2. Pobyt w Domu jest odpłatny.
3. Zasady ustalania i wysokość opłat za pobyt regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej.
§ 5. 1. Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Domu.
2. Dyrektora Domu zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu w Mońkach, po zasięgnięciu opinii Kierownika
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
3. Dyrektor Domu działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Powiatu
w Mońkach.
4. Dyrektor kieruje Domem przy pomocy Głównego Księgowego.
5. W czasie nieobecności Dyrektora Domu zastępuje Główny Księgowy lub inna upoważniona osoba.
6. Dyrektor Domu wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Domu.
7. W celu realizacji zadań statutowych Domu, Dyrektor jest uprawniony do wydawania zarządzeń,
regulaminów i instrukcji.
§ 6. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Moniecki, przy pomocy Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Mońkach.
§ 7. Strukturę organizacyjną Domu i szczegółowy zakres zadań określa opracowany przez Dyrektora
regulamin organizacyjny, przyjęty przez Zarząd Powiatu.
§ 8. Dom używa na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach itp. nazwy: Dom Pomocy
Społecznej w Mońkach, ul. PCK 15, 19 – 100 Mońki.
§ 9. 1. Dom prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Powiatu Monieckiego w oparciu
o ustawę o finansach publicznych.
2. Dom posiada wyodrębniony rachunek bankowy na podstawie odrębnych przepisów.
3. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest plan finansowy sporządzony przez Dyrektora i zatwierdzony
uchwałą budżetową Rady Powiatu.
§ 10. Zmian w statucie dokonuje się w trybie przewidzianym do jego nadania.
§ 11. Statut obowiązuje z dniem wejścia w życie Uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie nadania
statutu Domowi Pomocy Społecznej w Mońkach.

Metryka strony

Udostępniający: Dom Pomocy Społecznej w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Alicja Zawistowska

Wprowadzający: Patrycja Oszczapińska

Modyfikujący: Patrycja Oszczapińska

Data modyfikacji: 2017-03-14

Opublikował: Patrycja Oszczapińska

Data publikacji: 2017-03-13