Regulamin organizacyjny DPS w Mońkach

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W MOŃKACH
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1

Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Mońkach zwany dalej
„Regulaminem” określa strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Domu – należy przez to rozumieć Dom Pomocy Społecznej w Mońkach;
2) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Domu;
3) Mieszkańcu – należy przez to rozumieć mieszkańca Domu.

§ 3

Dom działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r.
poz.1868 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz.1769 );
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z2017r. poz. 2277 z
późn. zm.);
4) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie
domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964);
5) statutu Domu Pomocy Społecznej w Mońkach.
6) niniejszego Regulaminu.

§ 4

1. Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu Monieckiego o zasięgu ponadgminnym,
przeznaczonym dla 30 osób w podeszłym wieku.
2. Gospodarka finansowa Domu jest prowadzona zgodnie z zasadami obowiązującymi
jednostki budżetowe.
3. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Moniecki przy pomocy Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach.

Rozdział II. Organizacja Domu
§ 5

1. Pracą Domu kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu w Mońkach po
zasięgnięciu opinii kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności Domu.
3. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
1) przestrzeganie ogólnie obowiązujących przepisów prawnych łącznie z przepisami
prawa stanowionego przez władze miejscowe;
2) przedkładanie organom Powiatu analiz i wniosków w zakresie wykonywanych zadań;
3) ustalanie planu finansowego Domu;
4) ustalanie wielkości i struktury zatrudnienia;
5) ustalanie zasad wynagrodzenia pracowników i przyznawania innych świadczeń;
6) zapewnienie właściwych warunków pracy, w tym bhp;
7) egzekwowanie dyscypliny pracy oraz właściwej jakości pracy;
8) gospodarowanie mieniem Domu w zakresie udzielonego pełnomocnictwa oraz
reprezentowanie Domu na zewnątrz.
4. W czasie nieobecności Dyrektora zastępstwo pełni Główny Księgowy lub osoba
upoważniona przez Dyrektora Domu.
5. Kontrolę wewnętrzną sprawują:
1) Dyrektor - w zakresie wszystkich stanowisk pracy w Domu;
2) Główny Księgowy – w zakresie gospodarki finansowej Domu.
6. W skład Domu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) dział terapeutyczno – opiekuńczy;
2) dział administracyjno – gospodarczy;
3) dział finansowo – księgowy.

Rozdział III. Zakres zadań komórek organizacyjnych
§ 6

Do zadań działu terapeutyczno – opiekuńczego należy w szczególności:
1) aktywizowanie mieszkańców poprzez udział w: terapii zajęciowej, ćwiczeniach
rehabilitacyjnych i sprawnościowych;
2) organizowanie świąt, uroczystości okazjonalnych oraz imprez artystycznych dla
mieszkańców Domu;
3) utrzymywanie właściwego stanu higieniczno – sanitarnego wszystkich pomieszczeń Domu
w tym pokoi mieszkańców;
4) utrzymanie w czystości bielizny oraz odzieży użytkowej mieszkańców Domu;
5) wydawanie posiłków i karmienie mieszkańców niezdolnych do samodzielnego
spożywania;
6) ubieranie, mycie i kąpanie osób, które nie mogą samodzielnie wykonywać tych czynności;
7) pomoc przy zmianie bielizny osobistej i pościelowej mieszkańców;
8) zaopatrzenie mieszkańców w leki;
9) współpraca z placówkami ochrony zdrowia, ośrodkami pomocy społecznej i innymi
instytucjami;
10) pomoc mieszkańcom w rozwiązywaniu codziennych problemów;
11) pomoc nowoprzybyłym mieszkańcom w adaptacji i zabezpieczeniu mienia osobistego;
12) dokonywanie zakupów mieszkańcom Domu;
13) zapewnienie udziału w praktykach religijnych i organizowaniu ostatniej posługi;
14) prowadzenie dokumentacji mieszkańców;
15) utrzymywanie kontaktu z rodziną mieszkańca i środowiskiem;
16) ustalanie aktualnej sytuacji mieszkańca przed przyjęciem do Domu w miejscu jego
zamieszkania lub pobytu, która stanowi podstawę opracowania indywidualnego planu
wsparcia, po przyjęciu tej osoby do Domu;
17) zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców i współpraca z
Samorządem Mieszkańców.

§ 7

Do zadań działu administracyjno – gospodarczego należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw osobowych pracowników związanych z zatrudnieniem;
2) obsługa sekretariatu, prowadzenie zakładowej składnicy akt, prowadzenie zamówień
publicznych;
3) zapewnienie zaopatrzenia niezbędnego do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
Domu, a w szczególności zaopatrzenia w środki czystości i artykuły spożywcze;
4) prowadzenie remontów, napraw i utrzymanie w należytym stanie terenu wokół Domu;
5) prowadzenie gospodarki materiałowej oraz nadzór nad magazynem i zaopatrzeniem;
6) przygotowywanie oraz wydawanie posiłków mieszkańcom Domu;
7) dbanie o właściwą jakość żywienia oraz stała kontrola wydawanych posiłków;
8) wspomaganie działań terapeutyczno – opiekuńczych.

§ 8

Do zadań działu finansowo – księgowego należy w szczególności:
1) prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi
przepisami;
2) opracowywanie projektów planów finansowych i budżetu oraz analiza wykonania tych
planów;
3) przechowywanie i zabezpieczenie ksiąg i dowodów księgowych oraz zabezpieczenie
właściwego obiegu dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa;
4) opracowywanie przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Domu,
dotyczących prowadzenia rachunkowości;
5) sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych;
6) nadzór nad przebiegiem inwentaryzacji i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych;
7) prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia Domu;
8) naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z
ubezpieczenia społecznego;
9) prowadzenie kasy budżetu i kasy depozytowej;
10) prowadzenie dokumentacji i rozliczanie konta depozytów pieniężnych mieszkańców;
11) bezpieczne przechowywanie depozytów wartościowych mieszkańców i prowadzenie
księgi depozytów.

Rozdział IV. Struktura organizacyjna Domu
§ 9

W skład działu terapeutyczno – opiekuńczego wchodzą stanowiska pracy:
1) specjalista pracy socjalnej;
2) starszy opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej;
3) opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej;
4) starszy opiekun;
5) opiekun;
6) opiekun medyczny;
7) instruktor terapii zajęciowej;
8) technik fizjoterapii;
9) kapelan;
10) starsza pokojowa;
11) pokojowa.

§ 10

W skład działu administracyjno – gospodarczego wchodzą stanowiska pracy:
1) starszy referent ds. pracowniczo – administracyjnych;
2) starszy magazynier;
3) kucharz;
4) pomoc kuchenna;
5) konserwator;
6) kierowca samochodu osobowego.

§ 11

W skład działu finansowo – księgowego wchodzą stanowiska pracy:
1) Główny Księgowy;
2) Starszy księgowy.

§ 12

Szczegółowe zadania pracowników Domu zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach
pracy, określają imienne zakresy czynności.

§ 13

Schemat organizacyjny zatrudnienia stanowi załącznik do Regulaminu.

Rozdział V. Zakres działania Domu
§ 14

1. Dom świadczy usługi dostosowane do potrzeb mieszkańców uwzględniając w
szczególności: wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa.
2. Zakres i poziom świadczonych usług dostosowany jest do stopnia fizycznej i psychicznej
sprawności mieszkańca.
3. Podstawowe usługi świadczone przez Dom:
1) w zakresie potrzeb bytowych, zapewniające:
a) miejsce zamieszkania: w pokojach jednoosobowych, dwu i trzyosobowych
odpowiednio wyposażonych i dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
b) wyżywienie: trzy posiłki dziennie z możliwością wyboru zestawu posiłków lub
otrzymania posiłku dodatkowego oraz posiłku dietetycznego, zgodnie ze
wskazaniami lekarza,
c) odzież i obuwie: w odpowiedniej ilości, dostosowane do pory roku, utrzymane w
czystości i wymieniane w razie potrzeby mieszkańcom, którzy nie posiadają odzieży
i obuwia i nie mogą ich zakupić ze środków własnych,
d) pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobistej,
e) zapewnienie środków czystości, przyborów toaletowych i innych przedmiotów
niezbędnych do higieny osobistej, jeżeli ich nie posiadają i nie są wstanie zakupić ze
środków własnych, a także ręczników i pościeli zmienianej w razie potrzeby, nie
rzadziej jednak niż raz na dwa tygodnie;
2) opiekuńcze, polegające na:
a) udzielenie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
b) pielęgnacji,
c) niezbędnej pomocy w załatwieniu spraw osobistych;
3) wspomagające, polegające na:
a) umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
b) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców Domu,
c) umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych, korzystania z
codziennej prasy,
d) zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców Domu,
e) stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i
społecznością lokalną,
f) działaniu zmierzającym do usamodzielniania mieszkańca Domu, w miarę jego
możliwości,
g) zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów
wartościowych,
h) zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańca oraz dostępności informacji o tych
prawach,
i) sprawnym załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców Domu.
4. Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na
podstawie odrębnych przepisów oraz pokrycia przez Dom opłat ryczałtowych i częściowej
odpłatności do wysokości limitu ceny, przewidzianych o powszechnym ubezpieczeniu w
Narodowym Funduszu Zdrowia.
5. W celu określenia zakresu usług wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańca Dom
powołuje „zespoły terapeutyczno – opiekuńcze”.
6. Zespoły terapeutyczno – opiekuńcze składające się z pracowników Domu, którzy
bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców, wspólnie z mieszkańcem opracowują
i realizują indywidualne plany wspierania mieszkańca.
7. Działania wynikające z indywidualnego planu wspierania mieszkańca koordynuje
pracownik Domu, zwany pracownikiem „pierwszego kontaktu”, wskazany przez
mieszkańca Domu, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia mieszkańca i
organizację Domu.

Rozdział VI. Prawa i obowiązki mieszkańców Domu
§ 15

Mieszkańcy Domu mają prawo do:
1) poszanowania swojego życia prywatnego, rodzinnego oraz korespondencji;
2) bezpiecznego i godnego życia, intymności i niezależności;
3) organizowania czasu wolnego według własnego uznania;
4) należytego i godnego traktowania przez pracowników Domu i innych mieszkańców;
5) uzyskiwania pełnej informacji o usługach świadczonych przez dom i o zasadach
korzystania z nich;
6) uzyskiwania właściwej pomocy w zaspokajaniu swoich potrzeb bytowych, kulturalnych i
religijnych;
7) pomocy ze strony pracownika pierwszego kontaktu w rozwiązywaniu osobistych
problemów;
8) posiadania własnych, a jednocześnie spełniających wymogi sanitarne sprzętów i
przedmiotów osobistych;
9) oddawania przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych do depozytu Domu na
zasadach określonych w Regulaminie postępowania z depozytami wartościowymi i
depozytami pieniężnymi;
10) utrzymywania kontaktów z rodziną i bliskimi osobami, przyjmowania odwiedzin
znajomych i krewnych w pokoju gościnnym lub za zgodą współmieszkańca w pokoju
mieszkalnym;
11) włączania się do pracy na rzecz Domu;
12) wolności wyrażania opinii i poglądów, otrzymywania i przekazywania informacji bez
jakiejkolwiek ingerencji;
13) przebywania poza Domem po uprzednim powiadomieniu Dyrektora lub osoby będącej na
dyżurze;
14) dokonywania zakupów przez pracownika Domu w przypadku trudności w
dysponowaniu własnymi środkami pieniężnymi;
15) uzyskiwania aktualnej informacji o opłatach za pobyt w Domu i okresu przebywania
poza Domem, zawartych w ustawie o pomocy społecznej oraz rozporządzeniach
wykonawczych do ustawy;
16) zgłaszania skarg i wniosków do Samorządu Mieszkańców i Dyrektora;
17) osobistych rozmów z Dyrektorem w sprawie skarg i wniosków. Dni przyjęć: wtorki i
czwartki od godz. 900 - 1100;
18) korzystania ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie odrębnych
przepisów oraz pokrycia przez Dom opłat ryczałtowych i częściowej odpłatności do
wysokości limitu ceny, przewidzianych o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia.

§ 16

Do obowiązków mieszkańców Domu należy:
1) ponoszenie odpłatności za pobyt w Domu oraz pokrywanie częściowych opłat za leki
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
2) dbałość o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny, troska o mienie Domu, a w szczególności
mienie będące w bezpośredniej jego dyspozycji;
3) uzyskiwanie zgody Dyrektora na wszelkie zmiany w mieszkaniu związane z
demontowaniem urządzeń i sprzętu;
4) niezwłoczne powiadomienie o awarii, uszkodzeniu sprzętu lub urządzeń Domu;
5) przestrzeganie ustalonych godzin spożywania posiłków: śniadanie 7:30 – 9:30, obiad 12:30 –
14:30, kolacja 17:30 – 19:30;
6) zachowanie się zgodnie z zasadami współżycia społecznego nie naruszając praw innych
mieszkańców do bezpiecznego i godnego życia oraz praw pracowników Domu do
realizacji obowiązków zawodowych;
7) przestrzeganie zasad bhp. i p. pożarowych stosownie do zaleceń personelu;
8) zachowanie trzeźwości;
9) zgłaszanie opiekunowi będącemu na dyżurze lub Dyrektorowi wyjścia poza teren Domu;
10) przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach 2200 – 600;
11) podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się i przestrzeganiu Regulaminu obowiązującego
w Domu, a w przypadku osób ubezwłasnowolnionych przez jego opiekuna prawnego.

§ 17

Przypadki niestosowania się do niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez Samorząd
Mieszkańców i Dyrektora Domu.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe
§ 18

Dyrektor Domu jest zobowiązany zapoznać pracowników i mieszkańców Domu z
postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 19

Zmiana treści Regulaminu wymaga formy właściwej dla jego przyjęcia.

§ 20

Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Zarząd Powiatu w Mońkach.

Metryka strony

Udostępniający: Dom Pomocy Społecznej w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Alicja Zawistowska

Data wytworzenia: 2019-03-15

Wprowadzający: Eryk Konaszewski

Modyfikujący: Eryk Konaszewski

Data modyfikacji: 2020-01-16

Opublikował: Eryk Konaszewski

Data publikacji: 2017-03-13